Pandas Swap ค่า 3 คอลัมน์ด้วยแถวถัดไป

2020-02-15 python pandas

ฉันใช้ดาต้าดาต้าแพนด้าและต้องการแลกเปลี่ยนค่าของ 3 คอลัมน์ [EndLocation, EndDevice, EndPort] ในแถวที่มีแถวถัดไปแถวถัดไปจะกลายเป็นแถวแรก

 StartLocation StartDevice StartPort EndLocation EndDevice EndPort LinkType \
0      DD1   Switch1    P1     AD1  Switch2   P2   MTP  
1     AB11    RU15    P1    AJ11   RU25   P1   NaN  
2      DD2   Switch2    P3     AD2  Switch3   P2   MTP  
3     AB12    RU18    P2    AB11   RU35   P3   NaN  
4      DD3   Switch3    P5     AD3  Switch4   P6   MTP  
5     AB13    RU19    P3    AB11   RU40   P4   NaN 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

  StartLocation StartDevice StartPort EndLocation EndDevice EndPort LinkType \
0      DD1   Switch1    P1     AJ11  RU25    P1   MTP  
1     AB11    RU15    P1     AD1  Switch2   P2   NaN  
2      DD2   Switch2    P3     AB11  RU35    P3   MTP  
3     AB12    RU18    P2    AD2  Switch3   P2   NaN  
4      DD3   Switch3    P5    AB11  RU40    P4   MTP  
5     AB13    RU19    P3    AD3  Switch4   P6   NaN 

shift() และ np.roll() ไม่เหมาะกับกรณีการใช้งานของฉันเพราะนี่คือการจับคู่พอร์ตและต้องรักษาจุดเริ่มต้นไว้ การวนซ้ำผ่าน dataframe เป็นความคิดที่ไม่ดีหรือไม่?

แก้ไขเพื่อความชัดเจนมากขึ้น

Answers

งานนี้:

(
  df.iloc[0::2, 3:6],
  df.iloc[1::2, 3:6],
) = (
  df.shift(-1).iloc[:, 3:6], 
  df.shift(1).iloc[:, 3:6],
)

มันใช้การมอบหมาย tuple ของ Python เพื่อกำหนดทั้งแถวคู่และคี่ในเวลาเดียวกัน

df.iloc[0::2, 3:6] จะกำหนดให้กับคอลัมน์ 3, 4 และ 5 ( EndLocation , EndDevice และ EndPort ) ของแถวคู่ (0, 2 และ 4) ในขณะที่ df.iloc[1::2, 3:6] จะกำหนดให้กับคอลัมน์เดียวกันในแถวคี่ (1, 3 และ 5) หากคุณมีมากกว่า 6 แถวนิพจน์เหล่านี้จะทำงานต่อไป

สำหรับค่าที่จะกำหนดเราใช้สองนิพจน์กะหนึ่งอันเลื่อนขึ้นสำหรับแถวคู่ (1 -> 0, 3 -> 2, 5 -> 4) และอีกค่าหนึ่งเลื่อนลงสำหรับแถวคี่ (0 -> 1 , 2 -> 3 และ 4 -> 5) อีกครั้งเลือกเฉพาะคอลัมน์ 3, 4 และ 5

เนื่องจาก Pandas จะจัดแนวดัชนีในการกำหนดค่ามันจะพิจารณาเฉพาะแถวคู่หรือคี่ขึ้นอยู่กับนิพจน์ที่ดูอยู่

Related